$950 $0 — Sinh viên Việt Nam đã đăng ký không phải trả phí tham dự.

Funded by Eneref Institute

SKU: Language Through Logic syllabus ESL Vietnam
Introduction

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá sâu hơn về ngôn ngữ học tiếng Anh và lịch sử hấp dẫn của nó cùng chúng tôi!

Chào mừng bạn đến với khóa học ngôn ngữ học sáu buổi của chúng tôi, dành riêng cho sinh viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL). Khóa học này là một hành trình thú vị qua lịch sử và sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Anh. Mỗi buổi học kéo dài một giờ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn một hiểu biết toàn diện, bắt đầu từ nguồn gốc cổ xưa của tiếng Anh trong ngôn ngữ Proto-Indo-European, và tiến triển qua đến những nét tinh tế của tiếng Anh hiện đại Mỹ.

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ đưa câu chuyện của tiếng Anh trở nên sống động thông qua phương pháp giảng dạy tương tác và động. Hãy mong đợi mỗi bài giảng sẽ bao gồm nhiều đọc hiểu ngắn, thảo luận sôi nổi, và các ví dụ phù hợp để làm sáng tỏ những điểm chính. Chúng tôi tin vào sức mạnh của các nguồn tài nguyên đa phương tiện, do đó chúng tôi sẽ tích hợp video và bản ghi âm để làm giàu trải nghiệm học tập của bạn. Cách tiếp cận đa dạng này đặc biệt có lợi cho sinh viên ESL, giúp bạn nắm bắt được sự phức tạp và ảnh hưởng toàn cầu của ngôn ngữ tiếng Anh.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá sâu hơn về ngôn ngữ học tiếng Anh và lịch sử hấp dẫn của nó cùng chúng tôi!

Mỗi buổi học được thiết kế để tương tác và hấp dẫn, tập trung vào nhu cầu của người Việt nói tiếng Anh ở mức độ vừa phải. Khóa học nhằm mục đích làm sâu sắc thêm hiểu biết về lịch sử và ảnh hưởng toàn cầu của ngôn ngữ tiếng Anh, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực và thảo luận giữa các học viên.


Welcome to our six-session linguistics course tailored specifically for students learning English as a Second Language (ESL). This course is an engaging journey through the history and evolution of the English language. Each of our one-hour sessions is designed to offer you a comprehensive understanding, starting from the ancient roots of English in the Proto-Indo-European language, and progressing through to the nuances of modern American English.

In this course, we will bring the story of English to life through interactive and dynamic teaching methods. Expect each lecture to include a variety of short readings, lively discussions, and relevant examples that will illuminate key points. We believe in the power of multimedia resources, so we will be incorporating videos and audio recordings to enrich your learning experience. This multi-faceted approach is particularly beneficial for ESL students, as it aids in grasping the rich complexities and global influence of the English language.

Each session is designed to be interactive and engaging, with a focus on the needs of Vietnamese speakers possessing a reasonable level of English proficiency. The course aims to deepen understanding of the English language’s history and global impact, while encouraging active participation and discussion among students.

LECTURE 1

Introduction to Linguistics and the English Language

 • Overview of linguistics as a field of study.
 • The origins of the English language.
 • Brief introduction to the Indo-European language family.
 • How English fits into the Germanic branch of the Indo-European family.

The Foundations of English Language and Linguistics

 • Objective: Introduce the basics of linguistics and the early history of the English language.
 • Content: We begin by exploring what linguistics is and how it applies to the English language. This session delves into the origins of English, tracing its roots back to the Proto-Indo-European language. We’ll discuss how English evolved from these ancient beginnings into a member of the Germanic language family, setting the stage for its future developments.
 • Activities: Interactive discussions on the nature of language, an overview of the Indo-European language family, and exercises to identify linguistic roots in modern English.

LECTURE 2

The History of English – Old and Middle English

 • The evolution of Old English from Germanic roots.
 • Influence of Latin and Norse languages.
 • The transition from Old to Middle English.
 • The impact of the Norman Conquest on the English language.

Old and Middle English – The Formative Years

 • Objective: Explore the transformation of English from its Germanic roots to the Middle English period.
 • Content: This session focuses on the evolution of Old English, its grammar, vocabulary, and sound system, influenced heavily by Latin and Norse languages. We’ll examine key historical events like the Norman Conquest and how they precipitated the transition to Middle English.
 • Activities: Reading and analyzing excerpts from Old and Middle English texts, discussions on language change due to historical events.

LECTURE 3

The Development of Modern English

 • The transition from Middle to Early Modern English.
 • The influence of the Renaissance and the introduction of words from Greek and Latin.
 • The standardization of English spelling and grammar.
 • The Great Vowel Shift and its impact on pronunciation.

The Birth of Modern English

 • Objective: Understand the transition to Early Modern English and the major linguistic changes during the Renaissance.
 • Content: We’ll explore the shift from Middle to Early Modern English, highlighting the impact of the Renaissance on English vocabulary and grammar. The session includes an in-depth look at the Great Vowel Shift and the standardization of English spelling and grammar.
 • Activities: Analysis of Early Modern English texts, exercises on understanding the Great Vowel Shift, and discussions on the standardization of English.

LECTURE 4

The Growth of English Vocabulary and Grammar

 • How English vocabulary has expanded over time.
 • The influence of Latin, French, and other languages on English vocabulary.
 • Overview of English grammar: its Germanic roots and Latin influence.
 • The simplification of English grammar over time.

English Vocabulary and Grammar Evolution

 • Objective: Analyze the growth and changes in English vocabulary and grammar from its inception to the present day.
 • Content: Focusing on how English vocabulary expanded with influences from Latin, French, and other languages, this session also covers the simplification of English grammar over time and its Germanic roots.
 • Activities: Vocabulary exercises tracing the origin of modern English words, grammar comparison activities between Old, Middle, and Modern English.

LECTURE 5

The Origins and Evolution of Writing and the Alphabet

 • A brief history of writing systems.
 • The development of the English alphabet from its Phoenician and Latin origins.
 • The influence of writing and print on the English language.
 • The role of dictionaries and grammar books in standardizing English.

Writing Systems and the English Alphabet

 • Objective: Trace the development of writing systems and the English alphabet.
 • Content: This session covers a brief history of writing systems, focusing on the development of the English alphabet from its Phoenician and Latin origins. The impact of writing and printing on the English language will be a key topic.
 • Activities: Interactive timeline creation of the English alphabet, analysis of the impact of printing on language development.

LECTURE 6

American English and Global English

 • The emergence of American English: differences from British English.
 • The influence of other languages on American English.
 • The role of English as a global lingua franca.
 • The future of English: changes and challenges.

American English and English as a Global Language

 • Objective: Explore the characteristics of American English and the role of English as a global lingua franca.
 • Content: We will discuss the emergence of American English, including its differences from British English and influences from other languages. The session also addresses the future of English and its role as a global language.
 • Activities: Comparative studies of American and British English, discussions on the global influence of English, and predicting future trends in English language use.